Porozumienie z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie

5 lipca 2023 r. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Okręgową Izbą Lekarską i Uniwersytetem Młodzieżowym.

Porozumienie obejmuje m.in.:

 • opiniowanie projektów programów studiów i uzyskiwane przez absolwentów efekty kształcenia na proponowanych przez Uniwersytet Młodzieżowy kierunkach studiów;
 • formułowanie zaleceń dotyczących modyfikacji programów tak aby umiejętności praktyczne zdobyte przez absolwentów UM w większym stopniu odpowiadały potrzebom gospodarki;
 • wymiana doświadczeń w metodyce nauczania;
 • współpraca nauczycieli akademickich, pracowników naukowych oraz praktyków i specjalistów w celu prowadzenia wykładów, seminariów itp.;
 • opracowywanie wspólnych kierunków i programów studiów;
 • organizowanie warsztatów;
 • prowadzenie wspólnych projektów badawczych;
 • wymiana informacji naukowo-technicznej;
 • koordynacja badań naukowych; wymianę rezultatów badań w uzgodnionej tematyce;
 • organizowanie wspólnych seminariów, konferencji, sympozjów itp.;
 • organizację wizyt studyjnych.

„Porozumienie z Uniwersytetem Młodzieżowym wpisuje się w naszą wizję społecznej
odpowiedzialności samorządu lekarskiego. Promowanie wiedzy z zakresu zdrowia jak również
samego zawodu lekarza, wśród młodych ludzi jest kluczowe zarówno dla przyszłości ochrony zdrowia w Polsce, jak i dla obecnych i przyszłych pacjentów. Z dostępnych publikacji wynika, że osoby z wyższym wykształceniem statystycznie żyją dłużej. Dlatego skuteczna edukacja młodzieży jest tak ważna dla samorządu lekarskiego. Wierzymy, że współpraca z Uniwersytetem Młodzieżowym zaprocentuje w późniejszym życiu absolwentów uczelni”
– mówi Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.