Organ doradczy Rektora

System Jakości Kształcenia

Uczelniany system zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Młodzieżowym bazuje przede wszystkim na realizacji postanowień Procesu Bolońskiego oraz wytycznych zawartych w standardach i wskazówkach na temat zapewniania jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Główną ideą systemu jest uwzględnienie potrzeb i oczekiwań studentów, ich przyszłych pracodawców oraz lokalnej społeczności.

Zgodnie z postulatami tych grup został wprowadzony Uczelniany system zapewniania jakości kształcenia, którego zadania określono w zarządzeniu Rektora Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa w Warszawie z dnia 01 września 2021 roku.

Uczelniany system zapewniania jakości kształcenia obejmuje:

 • ocenę i analizę procesu kształcenia

 • monitorowanie realizacji osiąganych efektów kształcenia

 • ocenę zgodności kierunku studiów z misją i przyjętą strategią rozwoju uniwersytetu

 • ocenę i analizę zajęć dydaktycznych oraz ich prowadzącego

 • analizę opinii absolwentów UM o przebytych studiach

 • analizę dalszej drogi edukacyjnej absolwentów UM

 • ocenę pracy dziekanatu, dostępu do informacji i jej aktualności

 • ocenę infrastruktury uniwersytetu.

Działaniom w ramach systemu służą badania ankietowe przeprowadzane we wszystkich wydziałach wchodzących w skład Uniwersytetu Młodzieżowego.

Ankiety wypełniane przez studentów i absolwentów są jednym z narzędzi opiniodawczych, które umożliwiają ocenę wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich, a także są jednym ze źródeł wiedzy na temat oceny organizacji dydaktyki w UM oraz w każdym z wydziałów. Badania ankietowe są prowadzone z poszanowaniem zasad etyki i metodologii badań społecznych, a w szczególności: dobrowolności, anonimowości oceniającego oraz poufności ankiet.

Ankiecie są poddawani wszyscy prowadzący zajęcia dydaktyczne w danym semestrze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Wyniki ankiet są wykorzystywane w działaniach naprawczych, których celem jest podnoszenie jakości kształcenia, a także w ocenie okresowej pracownika dydaktycznego.

Wyniki anonimowych ankiet są udostępniane ocenianym i ich przełożonym, a także są wykorzystywane w pracach Komisji ds. jakości kształcenia.

Podstawą prawną realizacji polityki zapewniania jakości kształcenia są:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

 • Rozporządzenia ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego

 • Statut Uniwersytetu Młodzieżowego z siedzibą w Warszawie

 • Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz zasad weryfikacji jakości procesu kształcenia.