Organ doradczy Rektora

Komisja ds. Jakości Kształcenia

Wstęp

Dynamika zmian zachodzących we wszystkich obszarach współczesnego życia wymaga nieustannej innowacyjności i dostosowywania systemów kształcenia do nowych potrzeb kompetencyjnych oraz umiejętności, które są niezbędne w obecnych a także rodzących się zawodach przyszłości.

Uniwersytet Młodzieżowy wraz z reprezentującymi władzami uczelni świadomie podnosi standardy edukacji pozaszkolnej, aby zwiększać efektywność kształcenia swoich studentów i ich konkurencyjność w dalszym etapie kształcenia, a następnie wykonywanych zawodach. W tym celu w ramach UM działa Komisja do spraw jakości kształcenia.

Cele Komisji

Dla Uniwersytetu Młodzieżowego jakość kształcenia oznacza realizowanie dwóch podstawowych celów:

 • rozliczalności (ang. accountability)
 • udoskonalenia (ang. enhancements)

Dzięki temu UM kształtuje kulturę jakości wśród swoich studentów, kadry dydaktycznej i władz uniwersytetu, która wzajemnie ich łączy.

Strategia Działania Komisji

Komisja do spraw jakości kształcenia jest organem doradczym Rektora Uniwersytetu Młodzieżowego. Działania komisji odpowiadają przyjętej „Strategii rozwoju Uniwersytetu Młodzieżowego 2021-2031” w zakresie jakości i doskonalenia kształcenia poprzez: autorskie programy nauczania, poszukiwanie nowych idei i rozwiązań, otwieranie nowych horyzontów myślowych, kreowanie twórczych i tolerancyjnych postaw wobec idei i ludzi, unowocześnianie systemowego zarządzania uniwersytetem oraz wzmacnianie współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Strategia działania Komisji do spraw jakości kształcenia jest zgodna również z postanowieniami Procesu Bolońskiego, wytycznymi zawartymi w standardach i wskazówkach dotyczących zapewniania jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego oraz zapisami art. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. RP 2018, poz. 1668), a także Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1787), które zobowiązują społeczność akademicką do wprowadzenia systemu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz mechanizmów jego monitorowania i doskonalenia.

Standardy Weryfikacji

Na podstawie zaleceń Europejskiej Sieci Współpracy na rzecz Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ENQA) oraz opracowanym w 2021 roku Uczelnianym systemie zapewniania jakości kształcenia, Uniwersytet Młodzieżowy działa zgodnie ze standardami, które obowiązują we wszystkich wydziałach. Należą do nich:

a) reagowanie na potrzeby i oczekiwania studentów w zakresie form i obszarów kształcenia,

b) promowanie pracy grupowej i uczciwej oceny postępów edukacyjnych studentów UM,

c) transparentna i obiektywna ewaluacja kadry dydaktycznej pod kątem umiejętności przekazywanej wiedzy, zdobytego doświadczenia i etyki zawodowej. W tym celu programy nauczania w poszczególnych wydziałach są konsultowane z interesariuszami zewnętrznymi reprezentującymi dane dziedziny wiedzy (np. z członkami Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, środowiskiem sędziowskim), aby wiedza teoretyczna odpowiadała praktyce.

Narzędzia Ewaluacji

Komisja do spraw jakości kształcenia dokonuje weryfikacji całego obszaru nauki we wszystkich wydziałach Uniwersytetu Młodzieżowego na podstawie: oceny programów nauczania, oceny planów rozwoju naukowego pracowników dydaktycznych uczelni, ankiet przeprowadzanych wśród studentów oraz pracowników dydaktycznych.

Struktura i Zadania Komisji

Zgodnie z § 10 ust. 4 oraz § 12 ust. 2 Statutu UM, Komisję do spraw jakości kształcenia we wszystkich Wydziałach UM powołuje Rektor UM na okres trwania kadencji władz UM, a nadzór nad prawidłowym jej działaniem sprawuje Prorektor do spraw dydaktyki. W skład Komisji do spraw jakości kształcenia wchodzą:

 • Rektor w roli przewodniczącego,

 • Prorektor do spraw dydaktyki,

 • Przedstawiciele kadry dydaktycznej każdego Wydziału,

 • Przedstawiciel studentów,

 • Dwóch przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych.

Do zadań Komisji do spraw jakości kształcenia należy podejmowanie działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, a w szczególności:

 1. Opracowywanie projektów i wniosków umożliwiających realizację celów zgodnych ze strategią UM w zakresie zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia.

 1. Opracowywanie projektów i wniosków dotyczących ogólnouniwersyteckich procedur zapewniania jakości kształcenia.

 1. Ustalanie harmonogramów działań dla poszczególnych obszarów związanych z jakością kształcenia.

 1. Powoływanie – w porozumieniu z Prorektorem do spraw dydaktyki – komisji i zespołów eksperckich do realizacji zadań określonych terminem.

 1. Zasięganie opinii szeroko rozumianego otoczenia międzydyscyplinarnego, pedagogicznego na temat programów i efektów kształcenia.

 1. Promowanie inicjatyw projakościowych wśród społeczności uniwersyteckiej.

 1. Sporządzanie oraz przedstawienie na posiedzeniu Senatu UM rocznego sprawozdania dla określenia ilościowych wskaźników i trendów w działalności dydaktycznej oraz efektów kształcenia.

Wyniki prac komisji (w tym sprawozdania) są jawne i publikowane na stronie