Klauzula Informacyjna dla Rodzica/Prawnego Opiekuna

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane jako „RODO”), na podstawie art. 13 tego rozporządzenia, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną osoby niepełnoletniej, pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z prowadzoną rekrutacją na studia młodzieżowe pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną osoby niepełnoletniej, danych przetwarzanych w związku z podjęciem nauki przez pozostającą pod Pani/Pana opieką prawną osoby niepełnoletniej oraz danych przetwarzanych w ramach serwisu www.uniwersytetmlodziezowy.edu.pl oraz www. e-um.pl (wpisać właściwą nazwę domeny) (dalej łącznie jako „Serwis”), w tym wszelkich ich podstron jest Uniwersytet Młodzieżowy sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50-54, 00-695 Warszawa NIP: 525 285 53 01 REGON: 388439376 (dalej jako „Administrator”). Możecie Państwo skontaktować się z nami przez adres e-mail: rektorat@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 299 00 23 lub listownie na adres siedziby.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem danych osobowych za pomocą adres e-mail: inspektor@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
 3. Co do zasady Państwa dane osobowe oraz pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną osoby niepełnoletniej są przez Państwa podawane bezpośrednio w momencie zgłoszenia na studia. 
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną osoby niepełnoletniej przetwarzane będą w szczególności w celach:
  • prowadzenia procesu rekrutacyjnego w ramach systemu FlowDog na wybrany kierunek studiów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a ponadto obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w postaci konieczności realizacji wymogów wynikających z ustaw szczególnych, a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • świadczenia usługi prowadzenia i obsługi konta Użytkownika w systemie FlowDog (wpisać właściwą nazwę domeny)– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a ponadto obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w postaci konieczności realizacji wymogów wynikających z ustaw szczególnych.
  • utrwalania wizerunku studenta w postaci fotografii i filmów w celach marketingowych i promocyjnych Uniwersytetu Młodzieżowego – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • badania losów absolwenta – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • świadczenia usług drogą elektroniczną umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcjonalności Serwisu – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • prowadzenia profilu o nazwie „Uniwersytet Młodzieżowy” w mediach społecznościowych na portalu Facebook, na warunkach określonych w regulaminie portalu, przede wszystkim w celu informowana o organizowanych przez Administratora wydarzeniach, w celu kontaktu z użytkownikami portalu, analizy popularności profilu oraz przesyłania użytkownikom portalu zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia za pośrednictwem funkcjonalności portalu Facebook – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • rozpatrzenia reklamacji/uwag, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Uniwersytetu Młodzieżowego jako Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • marketingowych i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną lub/i telefoniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w zw. z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego lub art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w zależności od formy komunikacji);
  • udziału w usłudze Newsletter – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • kontaktu z Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na uprzednio przesłane przez nich wiadomości i zapytania, zarówno bezpośrednio w formie tradycyjnej oraz mailowej, jak i poprzez skorzystanie z aktywnego chata i/lub elektronicznych formularzy kontaktowych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • utrzymywania treści zamieszczanych przez Użytkowników (np. wpisy, komentarze) –podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • weryfikacji tożsamości studenta oraz rodzica/opiekuna prawnego do dostępu do danych osobowych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • obsługi informatycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i informacji u Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego Uniwersytetu Młodzieżowego, w tym w zakresie zastosowania monitoringu wizyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • organizacji i uczestnictwa w konkursach, konferencjach oraz działalności promocyjnej i reklamowej Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 5. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia nauki na studiach przez pozostającą pod Pani/Pana opieką prawną osoby niepełnoletniej. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy przyjęcia na studia. Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne, a zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Pani/Pana dane osobowe oraz pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną osoby niepełnoletniej będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane rejestrowane przez system monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli nagrania z monitoringu wizyjnego stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ten ulega przedłużenia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dane osobowe pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną osoby niepełnoletniej przetwarzane za pośrednictwem portalu Facebook przetwarzamy do czasu usunięcia konta użytkownika portalu lub do czasu usunięcia użytkownika z profilu Administratora. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.
 7. W związku z realizacją usług dostępnych w Serwisie Administrator przekazywał będzie pozyskane dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego oraz studenta małoletniego zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. W przypadku wyrażenia zgody, dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 9. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą poza EOG tylko, gdy będzie to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską,
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe będziemy podejmować wobec osoby niepełnoletniej oraz Pani/Pana zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, w szczególności w celu realizowania działań marketingowych. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator ocenia preferencje w celu jak najlepszego dopasowania treści i ofert kierowanych na przyszłość.
 11. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych oraz osoby niepełnoletniej którą Pani/Pan reprezentuje, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.
 13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Po wniesieniu sprzeciwu Administrator nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami.
 14. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).