Kierunek Młodzieżowego Uniwersytetu Kryminologii i Kryminalistyki

Kryminologia i Kryminalistyka

Kryminologia i Kryminalistyka to dziedzina naukowa, która skupia się na badaniu przestępczości, jej przyczyn, zachowań przestępców oraz technik śledczych i metodologii dochodzenia w celu zwalczania przestępstw. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do analizy zjawiska przestępczości oraz opracowywania strategii zapobiegania i zwalczania przestępstw.

Program nauczania koncentruje się na różnych obszarach, takich jak teoria przestępczości, psychologia przestępczości, socjologia przestępczości, prawo kryminalne, kryminalistyka, techniki dochodzeniowe, analiza danych kryminalistycznych, profilowanie przestępców, penologia i resocjalizacja. Studenci poznają metody badawcze stosowane w kryminologii i kryminalistyce, jak również zdobywają praktyczne umiejętności związane z analizą dowodów, badaniem miejsc zbrodni, identyfikacją przestępców oraz opracowywaniem strategii zwalczania przestępczości.

Absolwent kierunku potrafi identyfikować negatywne zjawiska, w szczególności przestępczość, konstrukcje prawne oraz instytucje prawne ją rozpoznające i zwalczające w kontekście umocowań prawnych ich organizacji i funkcjonowania. Potrafi identyfikować problemy zjawisk i procesy wpływające na przestępczość i inne zjawiska patologiczne oraz wykorzystywać wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu: podstaw taktyki i techniki kryminalistycznej, stosowanej informatyki śledczej, sposobów pozyskiwania, zabezpieczenia, badania oraz wykorzystywania śladów kryminalistycznych, w tym zwłaszcza śladów cyfrowych, identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego i osobistego w tym w cyberprzestrzeni.

Program Ramowy

dla kierunku: Kryminologia i Kryminalistyka

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Wstęp do Prawoznawstwa
 • System Prawny i Zawody Prawnicze (adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz)
 • Prawa Człowieka
 • Prawo Cywilne (część ogólna, rzeczowa, zobowiązania)
 • Prawo Rodzinne i Spadkowe
 • Prawo Administracyjne
 • Prawo Karne
 • Co to jest Kryminologia? Paradygmaty
 • Stan Przestępczości w Polsce + Statystyki Kryminalne
 • Profilowanie Kryminalne
 • Przestępczość przeciwko Zdrowiu i Życiu
 • Przestępstwa przeciwko Mieniu
 • Przestępczość Nieletnich
 • Stalking
 • Substancje Psychoaktywne
 • Przestępstwa Motywowane Nienawiścią
 • Wiktymologia (wybrane zagadnienia)
 • Strategie Zapobiegania Przestępczości
 • Metody Badań w Kryminologii
 • Technika Śledcza / Technika Kryminalistyczna
 • Strategia Kryminalistyczna (wybrane zagadnienia)
 • Sąd (rodzaje postępowań)
 • Mechanoskopia
 • Traseologia
 • Zasady realizacji czynności procesowo-kryminalistycznych na miejscu zdarzenia tzn. "stworzenie" miejsca zdarzenia i omówienie zasad na nim panujących
 • Omówienie dokumentacji procesowej wykonywanej na miejscu zdarzenia w tym elementy wizualizacji 3D (praktyczne wykonanie przez studenta)
 • Zabezpieczenie śladów kryminalistycznych powstałych na miejscu zdarzenia
 • Zabezpieczenie dokumentów
 • Ujawnienie i zabezpieczenie śladów linii papilarnych (praktyczne wykonanie przez studenta)
 • Ślady biologiczne, zabezpieczenie śladów krwawych i ustalenie czy na miejscu zdarzenia jest krew (praktyczne wykonanie przez studenta)
 • Osmologia, zabezpieczenie śladu (może też wykonać student)
 • Ślady użycia broni, GSR, kryminalistyczne ślady postrzałowe (omówienie na przykładach z życia)

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Rekrutacja na luty 2024 niedługo się rozpocznie!

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

Sposób Nauczania

Na kierunku Kryminologia i Kryminalistyka prowadzony jest program, który składa się zarówno z wykładów, jak i ćwiczeń, co pozwala studentom uzyskać pełne i wszechstronne przyswojenie wiedzy. Wykłady stanowią solidną podstawę teoretyczną, obejmującą różne dziedziny kryminologii i kryminalistyki. Zapewniają one studentom fundamentalne informacje na temat teorii przestępczości, analizy zachowań kryminalnych oraz systemów sprawiedliwości.

Ćwiczenia natomiast umożliwiają studentom zdobycie praktycznych umiejętności, niezbędnych do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z kryminalistyką i badaniem przestępstw. Podczas tych zajęć studenci będą mieli okazję nauczyć się technik analizy śladów oraz metod identyfikacji sprawców przestępstw. Praktyczne ćwiczenia stanowią nieodzowny element nauki, pozwalając studentom na rozwinięcie umiejętności praktycznego myślenia i podejmowania decyzji w sytuacjach związanych z przestępczością.

Głównym celem tego programu nauczania jest wykształcenie u absolwentów praktycznych umiejętności w zakresie kryminalistycznego myślenia i analizy. Studenci będą się uczyć precyzyjnego rozumowania kryminologicznego, kategoryzowania i wykorzystywania różnorodnych narzędzi i konstrukcji badawczych. Dodatkowo, podczas zajęć praktycznych, studenci będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności sporządzania raportów kryminalistycznych oraz innych dokumentów związanych z procesem dochodzenia i sprawiedliwości.

Terminy zajęć

Zajęcia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywają się w soboty od godziny 10:00. Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na kontach studenckich w Wirtualnym Dziekanacie.

Metoda Weryfikacji Wiedzy

W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

Wyjazdy Studyjne

Studenci kierunku Kryminologia i Kryminalistyka mają unikalną możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych do sejmu, trybunału konstytucyjnego, sądów powszechnych, kancelarii prawnych oraz innych instytucji państwowych. Podczas takich wyjazdów studenci mają szansę zobaczyć praktyczne aspekty pracy w różnych instytucjach prawniczych i poznać z bliska zasady funkcjonowania prawa w praktyce. Mogą również nawiązać kontakty z praktykami prawnymi, co może przyczynić się do lepszej integracji ze środowiskiem prawniczym oraz do zdobycia wiedzy na temat realiów pracy w zawodzie prawnika. Dzięki tym wyjazdom studenci mogą wzbogacić swoje doświadczenia i zdobyć cenne umiejętności, które pomogą im w przyszłej karierze.

Wykładowcy

Wykładowcami na kierunku Kryminologia i Kryminalistyka są doświadczeni praktycy prawa oraz kryminologii (sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, komornicy, prokuratorzy, pracownicy służb mundurowych oraz technicy kryminalni). Mają oni bogate doświadczenie w pracy w zawodzie prawnika, co pozwala na przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności swoim studentom. Oprócz tego, na kierunku Kryminologia i Kryminalistyka pracują również wybitni wykładowcy z kadry dydaktyczno-naukowej uczelni wyższych, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w dziedzinach teoretycznych, jak również w prowadzeniu badań naukowych. Dzięki temu, że wykładowcy na danym kierunku to zarówno praktycy, jak i naukowcy, studenci mają możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.

Grupy Wiekowe

Dany kierunek oferuje trzy grupy wiekowe dla swoich uczestników: 13-14 lat, 15-16 lat oraz 17-18/19 lat. Dzięki takiej dystrybucji wiekowej, prowadzący zajęcia może dopasować program nauczania do wieku i poziomu edukacyjnego swoich uczniów oraz zapewnić im odpowiednie wsparcie i wyzwania w zależności od ich potrzeb.

Dyplom Ukończenia Studiów

Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie Certyfikat potwierdzający udział.

Dodatkowo na życzenie studenta Uniwersytet Młodzieżowy może przesłać do dyrekcji szkoły macierzystej której student jest uczniem, list polecający lub informujący o udziale w zajęciach w Uniwersytecie Młodzieżowym przez studenta.