Kierunek Młodzieżowego Uniwersytetu Psychologii

Psychologia Sądowa

Kierunek Psychologia Sądowa to specjalizacja w dziedzinie psychologii, która koncentruje się na zastosowaniu wiedzy i metod psychologicznych w kontekście systemu prawnego i sądowego. Studenci tego kierunku zdobywają umiejętności i wiedzę dotyczącą procesów sądowych, oceny psychologicznej uczestników postępowań sądowych oraz wpływu czynników psychologicznych na podejmowanie decyzji prawnych.

Program nauczania skupia się na zagadnieniach takich jak ocena wiarygodności zeznań, ocena zdolności procesowej, badanie zaburzeń psychicznych u uczestników postępowań sądowych oraz psychologiczne aspekty podejmowania decyzji przez sędziów i ławy przysięgłych. Studenci zdobywają umiejętności w zakresie przeprowadzania badań psychologicznych, analizy danych, tworzenia raportów i ekspertyz psychologicznych, które są istotne w kontekście działań w ramach systemu sprawiedliwości.

Program Ramowy

dla kierunku: Psychologia Sądowa

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Ścieżki Kariery Psychologa
 • Wstęp do Psychologii
 • Etyka Pracy Psychologa
 • Psychologia Ogólna
 • Psychologia Społeczna
 • Psychologia Rozwoju Człowieka
 • Metody Diagnozy Psychologicznej (Inteligencji)
 • Psychologia Edukacyjno-Wychowawcza
 • Podstawy Pomocy Psychologicznej
 • Psychoterapia Młodzieży
 • Mediacje
 • Wykłady Specjalizacyjne
 • Prawa Człowieka
 • Prawo Cywilne (część ogólna, rzeczowa, zobowiązania)
 • Prawo Rodzinne i Spadkowe
 • Prawo Administracyjne
 • Prawo Karne
 • Prawo Pracy
 • Prawa Dziecka
 • Prawo Wykroczeń
 • Kryminologia
 • Kryminalistyka

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Rekrutacja na luty 2024 niedługo się rozpocznie!

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

Sposób Nauczania

Na kierunku Psychologia Sądowa prowadzony jest program składający się z wykładów i praktycznych zajęć, które umożliwiają studentom wszechstronne przyswojenie wiedzy. Wykłady dostarczają podstawowej wiedzy teoretycznej z różnych obszarów psychologii, podczas gdy praktyczne zajęcia pozwalają na zdobycie umiejętności związanych z rozwiązywaniem konkretnych problemów praktycznych.

Ten sposób nauczania ma na celu wykształcenie u absolwentów praktycznych umiejętności z zakresu analizy i interpretacji danych psychologicznych, kreatywnego myślenia i rozumowania psychologicznego, oraz efektywnego korzystania z narzędzi i technik psychologicznych. Ponadto, podczas praktycznych zajęć, studenci będą mieli okazję do doskonalenia umiejętności takich jak prowadzenie obserwacji, przeprowadzanie badań ankietowych, analiza danych, czy tworzenie i prezentowanie raportów psychologicznych. Dzięki takiemu zróżnicowaniu zajęć, studenci będą mieli możliwość efektywnego wykorzystania swojego czasu i zdobycia jak największej liczby umiejętności praktycznych, co z pewnością pozwoli im na zdobycie cennego doświadczenia i osiągnięcie sukcesów w przyszłej karierze.

Terminy zajęć

Zajęcia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywają się w soboty od godziny 10:00. Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na kontach studenckich w Wirtualnym Dziekanacie.

Metoda Weryfikacji Wiedzy

W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

Wyjazdy Studyjne

Studenci kierunku Psychologia Sądowa mają unikalną możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych do różnych instytucji związanych z dziedziną psychologii. Mogą odwiedzać ośrodki terapeutyczne, placówki medyczne, instytuty badawcze oraz organizacje non-profit zajmujące się działaniami na rzecz zdrowia psychicznego. Takie wyjazdy umożliwiają studentom nawiązanie kontaktów z praktykującymi psychologami i innymi specjalistami, co pozwala na lepsze zrozumienie realiów pracy w zawodzie psychologa. Mogą zyskać wgląd w różnorodne dziedziny psychologii, takie jak psychologia kliniczna, psychologia społeczna, psychologia pracy czy neuropsychologia. Dzięki tym wyjazdom studenci mogą wzbogacić swoje doświadczenia i zdobyć cenne umiejętności, które pomogą im w przyszłej karierze.

Wykładowcy

Wykładowcami na kierunku Psychologia Sądowa są doświadczeni praktycy oraz wybitni naukowcy z dziedziny psychologii. Praktycy tacy jak psychologowie kliniczni, doradcy zawodowi czy terapeuci, przynoszą ze sobą bogate doświadczenie związane z pracą w różnych obszarach psychologii. Ich praktyczna wiedza i umiejętności pozwalają przekazać studentom realne zastosowanie psychologicznych technik i narzędzi w różnych kontekstach. Dodatkowo, na kierunku Psychologia Sądowa pracują wybitni naukowcy i wykładowcy, którzy posiadają głęboką wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w różnych dziedzinach psychologii. Ich zaangażowanie w badania pozwala na przekazywanie najnowszych odkryć naukowych i teoretycznych ujęć zagadnień psychologicznych. Dzięki temu, że wykładowcy na danym kierunku to zarówno praktycy, jak i naukowcy, studenci mają możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.

Grupy Wiekowe

Dany kierunek oferuje trzy grupy wiekowe dla swoich uczestników: 15-16 lat oraz 17-18/19 lat. Dzięki takiej dystrybucji wiekowej, prowadzący zajęcia może dopasować program nauczania do wieku i poziomu edukacyjnego swoich uczniów oraz zapewnić im odpowiednie wsparcie i wyzwania w zależności od ich potrzeb.

Dyplom Ukończenia Studiów

Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie Certyfikat potwierdzający udział.

Dodatkowo na życzenie studenta Uniwersytet Młodzieżowy może przesłać do dyrekcji szkoły macierzystej której student jest uczniem, list polecający lub informujący o udziale w zajęciach w Uniwersytecie Młodzieżowym przez studenta.