Kierunek Młodzieżowego Uniwersytetu Psychologii

Psychologia Biznesu

Kierunek Psychologia Biznesu to dziedzina, która łączy psychologię z zagadnieniami związanymi z biznesem i organizacjami. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące zastosowania psychologicznych teorii i metod w kontekście świata biznesu.

Program nauczania skupia się na zagadnieniach takich jak psychologia pracy i organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia konsumencka, negocjacje i komunikacja w biznesie oraz liderowanie i budowanie efektywnych zespołów. Studenci uczą się analizy zachowań pracowników, motywacji, efektywności komunikacji w organizacji oraz psychologicznych czynników wpływających na sukces w biznesie.

Podczas studiów na kierunku Psychologia Biznesu studenci zdobywają również umiejętności w zakresie badań marketingowych, analizy rynku i preferencji konsumentów. Mogą nauczyć się stosowania psychologicznych narzędzi w projektowaniu strategii marketingowych, budowaniu wizerunku marki i tworzeniu skutecznych kampanii reklamowych.

Program Ramowy

dla kierunku: Psychologia Biznesu

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Ścieżki Kariery Psychologa
 • Wstęp do Psychologii
 • Etyka Pracy Psychologa
 • Psychologia Ogólna
 • Psychologia Społeczna
 • Psychologia Rozwoju Człowieka
 • Metody Diagnozy Psychologicznej (Inteligencji)
 • Psychologia Edukacyjno-Wychowawcza
 • Podstawy Pomocy Psychologicznej
 • Mediacje
 • Wykłady Specjalizacyjne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Administracyjne
 • Motywacja i Zaangażowanie w Pracy
 • Przywództwo i Zarządzanie
 • Komunikacja w Organizacjach
 • Zdrowie Psychiczne w Miejscu Pracy
 • Stres i Radzenie Sobie ze Stresem
 • Podstawy Psychologii Biznesu
 • Metodologia Badań Psychologicznych w Kontekście Biznesowym
 • Komunikacja Interpersonalna w Kontekście Biznesowym
 • Przywództwo i Zarządzanie Zespołami
 • Wpływ Grupy na Zachowanie Jednostki w Organizacji
 • Konflikty i Negocjacje w Biznesie
 • Zachowania Konsumentów i Proces Podejmowania Decyzji Zakupowych
 • Badania Rynku i Analiza Preferencji Konsumentów

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Rekrutacja na luty 2024 niedługo się rozpocznie!

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

Sposób Nauczania

Na kierunku Psychologia Biznesu prowadzony jest program składający się z wykładów i praktycznych zajęć, które umożliwiają studentom wszechstronne przyswojenie wiedzy. Wykłady dostarczają podstawowej wiedzy teoretycznej z różnych obszarów psychologii, podczas gdy praktyczne zajęcia pozwalają na zdobycie umiejętności związanych z rozwiązywaniem konkretnych problemów praktycznych.

Ten sposób nauczania ma na celu wykształcenie u absolwentów praktycznych umiejętności z zakresu analizy i interpretacji danych psychologicznych, kreatywnego myślenia i rozumowania psychologicznego, oraz efektywnego korzystania z narzędzi i technik psychologicznych. Ponadto, podczas praktycznych zajęć, studenci będą mieli okazję do doskonalenia umiejętności takich jak prowadzenie obserwacji, przeprowadzanie badań ankietowych, analiza danych, czy tworzenie i prezentowanie raportów psychologicznych. Dzięki takiemu zróżnicowaniu zajęć, studenci będą mieli możliwość efektywnego wykorzystania swojego czasu i zdobycia jak największej liczby umiejętności praktycznych, co z pewnością pozwoli im na zdobycie cennego doświadczenia i osiągnięcie sukcesów w przyszłej karierze.

Terminy zajęć

Zajęcia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywają się w soboty od godziny 10:00. Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na kontach studenckich w Wirtualnym Dziekanacie.

Metoda Weryfikacji Wiedzy

W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

Wyjazdy Studyjne

Studenci kierunku Psychologia Biznesu mają unikalną możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych do różnych instytucji związanych z dziedziną psychologii. Mogą odwiedzać ośrodki terapeutyczne, placówki medyczne, instytuty badawcze oraz organizacje non-profit zajmujące się działaniami na rzecz zdrowia psychicznego. Takie wyjazdy umożliwiają studentom nawiązanie kontaktów z praktykującymi psychologami i innymi specjalistami, co pozwala na lepsze zrozumienie realiów pracy w zawodzie psychologa. Mogą zyskać wgląd w różnorodne dziedziny psychologii, takie jak psychologia kliniczna, psychologia społeczna, psychologia pracy czy neuropsychologia. Dzięki tym wyjazdom studenci mogą wzbogacić swoje doświadczenia i zdobyć cenne umiejętności, które pomogą im w przyszłej karierze.

Wykładowcy

Wykładowcami na kierunku Psychologia Biznesu są doświadczeni praktycy oraz wybitni naukowcy z dziedziny psychologii. Praktycy tacy jak psychologowie kliniczni, doradcy zawodowi czy terapeuci, przynoszą ze sobą bogate doświadczenie związane z pracą w różnych obszarach psychologii. Ich praktyczna wiedza i umiejętności pozwalają przekazać studentom realne zastosowanie psychologicznych technik i narzędzi w różnych kontekstach. Dodatkowo, na kierunku Psychologia Biznesu pracują wybitni naukowcy i wykładowcy, którzy posiadają głęboką wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w różnych dziedzinach psychologii. Ich zaangażowanie w badania pozwala na przekazywanie najnowszych odkryć naukowych i teoretycznych ujęć zagadnień psychologicznych. Dzięki temu, że wykładowcy na danym kierunku to zarówno praktycy, jak i naukowcy, studenci mają możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.

Grupy Wiekowe

Dany kierunek oferuje trzy grupy wiekowe dla swoich uczestników: 15-16 lat oraz 17-18/19 lat. Dzięki takiej dystrybucji wiekowej, prowadzący zajęcia może dopasować program nauczania do wieku i poziomu edukacyjnego swoich uczniów oraz zapewnić im odpowiednie wsparcie i wyzwania w zależności od ich potrzeb.

Dyplom Ukończenia Studiów

Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie Certyfikat potwierdzający udział.

Dodatkowo na życzenie studenta Uniwersytet Młodzieżowy może przesłać do dyrekcji szkoły macierzystej której student jest uczniem, list polecający lub informujący o udziale w zajęciach w Uniwersytecie Młodzieżowym przez studenta.