Kierunek Młodzieżowego Uniwersytetu Medycznego

Farmacja

Kierunek Farmacja to dynamiczne i fascynujące studia skierowane do młodzieży zainteresowanej dziedziną nauk medycznych i farmakologią. Program składający się z różnorodnych przedmiotów pozwala na wszechstronne poszerzenie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności związanych z farmakologią, chemią leków, a także ochroną zdrowia publicznego. Studenci farmacji mają możliwość zgłębienia tajemnic farmakoterapii i rozwoju nowoczesnych leków.

Podczas studiów na kierunku Farmacja studenci zdobywają wiedzę z zakresu chemii organicznej, biochemii, farmakologii, toksykologii oraz mikrobiologii. Wykłady prowadzone przez doświadczonych wykładowców i praktyków farmacji umożliwiają studentom zapoznanie się z teoretycznymi podstawami farmacji i zrozumienie procesów związanych z synteza, charakterystyką i działaniem leków.

Kierunek Farmacja kładzie również duży nacisk na aspekty prawne i etyczne związane z zawodem farmaceuty. Studenci zdobywają wiedzę na temat prawa farmaceutycznego, kodeksów etycznych oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa farmakoterapii.

Program Ramowy

dla kierunku: Farmacja

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Wstęp do Farmacji
 • Anatomia Człowieka
 • Podstawy Farmakologii
 • Fizjologia Człowieka
 • Podstawy Toksykologii
 • Technologia Farmaceutyczna
 • Farmakokinetyka i Farmakodynamika
 • Analiza Farmaceutyczna
 • Farmakognozja
 • Farmacja Kliniczna
 • Mikrobiologia Kliniczna
 • Farmakoterapia
 • Farmakoekonomika
 • Bezpieczeństwo Farmakoterapii
 • Farmacja Przemysłowa
 • Farmacja Stosowana
 • Zarządzanie Apteką
 • Farmacja Społeczna
 • Prawo Farmaceutyczne
 • Farmakoterapia Specjalistyczna
 • Współczesne Trendy w Farmacji
 • Praktyka Farmaceutyczna
 • Badania Naukowe w Farmacji

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Rekrutacja na luty 2024 niedługo się rozpocznie!

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

Sposób Nauczania

Na danym kierunku studiów prowadzony jest program składający się z wykładów i praktycznych zajęć, co pozwala na pełne i wszechstronne przyswojenie wiedzy przez studentów. Wykłady zapewniają podstawową teoretyczną wiedzę z różnych dziedzin farmacji, natomiast praktyczne zajęcia umożliwiają zdobycie umiejętności praktycznych związanych z rozwiązywaniem konkretnych problemów farmaceutycznych.

Ten sposób nauczania ma na celu przede wszystkim rozwinięcie umiejętności praktycznych u studentów, takich jak precyzyjne myślenie farmaceutyczne, kreatywne podejście do rozwiązywania problemów, umiejętność wykorzystywania różnorodnych narzędzi i konstrukcji farmaceutycznych. Dzięki różnorodności zajęć, studenci będą mogli efektywnie wykorzystać swój czas i zdobyć szeroki zakres praktycznych umiejętności, co z pewnością przyczyni się do zdobycia cennego doświadczenia oraz osiągnięcia sukcesów w przyszłej karierze.

Terminy zajęć

Zajęcia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywają się w soboty od godziny 10:00. Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na kontach studenckich w Wirtualnym Dziekanacie.

Metoda Weryfikacji Wiedzy

W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

Wyjazdy Studyjne

Studenci kierunku Farmacja mają unikalną możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych do różnorodnych instytucji farmaceutycznych, takich jak apteki, zakłady produkcyjne leków, laboratoria badawcze oraz organizacje związane z sektorem farmaceutycznym. Podczas tych wyjazdów studenci mają okazję nauczyć się praktycznych aspektów pracy w różnych dziedzinach farmacji i poznać z bliska zasady funkcjonowania i regulacji w sektorze farmaceutycznym.

Dodatkowo, studenci mogą uczestniczyć w spotkaniach z praktykami farmacji, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat specjalistycznych dziedzin farmaceutycznych. Kontakty nawiązane podczas tych wyjazdów mogą przyczynić się do lepszej integracji ze środowiskiem farmaceutycznym oraz zapewnić dostęp do cennych wskazówek i porad od profesjonalistów branży.

Dzięki udziałowi w wyjazdach studyjnych, studenci kierunku Farmacja mają możliwość wzbogacenia swojego doświadczenia, poszerzenia wiedzy praktycznej oraz zdobycia cennych umiejętności, które będą niezwykle przydatne w przyszłej karierze farmaceuty. To doskonała okazja do pogłębienia zrozumienia różnych dziedzin farmacji i rozwoju umiejętności, które są nieodzowne w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku farmaceutycznym.

Wykładowcy

Wykładowcami na kierunku Farmacja są doświadczeni profesjonaliści związani z branżą farmaceutyczną (farmaceuci, specjaliści ds. badań i rozwoju leków, farmakolodzy). Posiadają oni bogate doświadczenie w pracy w zawodzie farmaceuty, co umożliwia im przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności swoim studentom. Ich praktyczna ekspertyza w dziedzinie farmacji pozwala na wprowadzenie studentów w realia pracy w aptekach, laboratoriach farmaceutycznych oraz innych instytucjach związanych z sektorem farmaceutycznym.

Oprócz praktyków, na kierunku Farmacja pracują również wybitni wykładowcy związani z uczelniami wyższymi, którzy posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie zarówno w dziedzinach teoretycznych, jak i w prowadzeniu badań naukowych związanych z farmacją. Ich zaangażowanie w badania naukowe pozwala na przekazywanie najnowszych osiągnięć naukowych oraz rozwijanie w studentach umiejętności analitycznego myślenia i pogłębionej wiedzy na temat farmacji.

Grupy Wiekowe

Dany kierunek oferuje trzy grupy wiekowe dla swoich uczestników: 15-16 lat oraz 17-18/19 lat. Dzięki takiej dystrybucji wiekowej, prowadzący zajęcia może dopasować program nauczania do wieku i poziomu edukacyjnego swoich uczniów oraz zapewnić im odpowiednie wsparcie i wyzwania w zależności od ich potrzeb.

Dyplom Ukończenia Studiów

Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie Certyfikat potwierdzający udział.

Dodatkowo na życzenie studenta Uniwersytet Młodzieżowy może przesłać do dyrekcji szkoły macierzystej której student jest uczniem, list polecający lub informujący o udziale w zajęciach w Uniwersytecie Młodzieżowym przez studenta.