Kierunek Młodzieżowego Uniwersytetu Finansów i Ekonomii

Ekonomia

Kierunek Ekonomia jest dedykowany młodzieży zainteresowanej zagadnieniami z zakresu gospodarki, finansów i zarządzania. Program studiów oferuje kompleksowe przygotowanie w dziedzinie ekonomii, umożliwiając zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności.

Na tym kierunku studiów studenci mają możliwość uczestniczenia w inspirujących wykładach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców, którzy posiadają zarówno bogate doświadczenie akademickie, jak i praktyczne. Wykłady zapewniają solidne fundamenty w zakresie teorii ekonomicznej, polityki gospodarczej, statystyki, finansów, zarządzania oraz innych kluczowych obszarów ekonomii.

W ramach kierunku Ekonomia, studenci mają również możliwość uczestnictwa w praktycznych ćwiczeniach, które umożliwiają im zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Poprzez rozwiązywanie realistycznych przypadków i analizowanie konkretnych sytuacji biznesowych, studenci rozwijają umiejętność podejmowania decyzji ekonomicznych, analizy danych, planowania finansowego oraz negocjacji.

Program Ramowy

dla kierunku: Ekonomia

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Podstawowe Pojęcia i Zasady Ekonomii
 • Istota Rynku i Mechanizmów Gospodarki
 • Prawo Podaży i Popytu
 • Teoria Produkcji i Kosztów
 • Rynek Konkurencji Doskonałej i Niedoskonałej
 • Teoria Zachowań Konsumentów i Firm
 • Rola Rządu w Gospodarce
 • Pomiary Makroekonomiczne (PKB, inflacja, bezrobocie)
 • Model Popytu i Podaży
 • Polityka Fiskalna i Monetarna
 • Globalizacja i Handel Międzynarodowy
 • Polityka Gospodarcza w Skali Światowej
 • Podstawy Zarządzania Finansami Osobistymi
 • Rola Instytucji Finansowych (banki, giełdy, ubezpieczyciele)
 • Inwestycje i Rynek Kapitałowy
 • Analiza Finansowa i Ocena Przedsiębiorstw
 • Globalne Relacje Handlowe
 • Międzynarodowe Organizacje Gospodarcze
 • Polityka Handlowa i Walutowa
 • Globalne Nierówności i Rozwój Gospodarczy
 • Metody Statystyczne w Ekonomii
 • Analiza Danych i Prognozowanie
 • Zagadnienia Etyczne w Podejmowaniu Decyzji Ekonomicznych
 • Zrównoważony Rozwój i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
 • Analiza Danych Ekonomicznych i Raportowanie
 • Przygotowanie Prezentacji i Prowadzenie Negocjacji
 • Projektowanie i Ocena Strategii Biznesowych
 • Komunikacja i Prezentowanie Wyników Analiz Ekonomicznych

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Rekrutacja na luty 2024 niedługo się rozpocznie!

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

Sposób Nauczania

Na kierunku Ekonomia oferowany jest program, który składa się z wykładów i ćwiczeń, umożliwiający studentom pełne i wszechstronne przyswojenie wiedzy. Wykłady dostarczają podstawowej wiedzy teoretycznej z różnych dziedzin ekonomii, podczas gdy ćwiczenia pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z rozwiązywaniem konkretnych problemów ekonomicznych.

Ten model nauczania ma na celu przede wszystkim rozwinięcie u studentów praktycznych umiejętności myślenia ekonomicznego, kreatywnego rozumowania zagadnień i wykorzystywania różnorodnych narzędzi i konceptów ekonomicznych. Poprzez ćwiczenia, studenci będą mieli okazję doskonalić umiejętność analizy danych, formułowania wniosków i rozwiązywania realnych problemów ekonomicznych. Ponadto, będą mieli szansę nauczyć się sporządzania raportów, analiz ekonomicznych i prognoz, co będzie przydatne w przyszłej karierze zawodowej w dziedzinie ekonomii.

Terminy zajęć

Zajęcia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywają się w soboty od godziny 10:00. Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na kontach studenckich w Wirtualnym Dziekanacie.

Metoda Weryfikacji Wiedzy

W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

Wyjazdy Studyjne

Studenci kierunku Ekonomia mają unikalną możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych do renomowanych instytucji gospodarczych, takich jak banki, giełdy, przedsiębiorstwa, agencje ratingowe czy instytucje rządowe odpowiedzialne za politykę gospodarczą. Podczas tych wyjazdów studenci mają okazję zobaczyć praktyczne aspekty funkcjonowania światowej gospodarki i poznać blisko zasady działania różnych instytucji finansowych oraz ich wpływ na globalne rynki.

Dzięki udziałowi w takich wyjazdach, studenci mają szansę na bezpośrednie spotkania z przedstawicielami branży finansowej i ekonomicznej. Mogą wysłuchać prelekcji i prezentacji ekspertów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat zarządzania finansami, inwestycji, ryzyka i strategii biznesowych. Ponadto, będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach praktycznych, symulacjach giełdowych czy analizie przypadków biznesowych.

Wykładowcy

Wykładowcami na kierunku Ekonomia są doświadczeni praktycy z zakresu ekonomii i biznesu, takich jak menedżerowie, konsultanci, analitycy finansowi czy przedsiębiorcy. Posiadają oni szerokie doświadczenie w swoich dziedzinach, co pozwala na przekazywanie studentom praktycznej wiedzy i umiejętności. Dzięki ich realnym przypadkom i przykładom, studenci mają możliwość zrozumienia i zastosowania teorii w praktyce biznesowej.

Dodatkowo, na kierunku Ekonomia pracują również wybitni wykładowcy z renomowanych uczelni, posiadający bogatą wiedzę teoretyczną i doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu ekonomii. Ich ekspertyza i pasja do nauki umożliwiają studentom pogłębienie teoretycznych podstaw ekonomii oraz śledzenie najnowszych trendów i odkryć w dziedzinie gospodarki.

Kombinacja praktyków i naukowców jako wykładowców na kierunku Ekonomia daje studentom wyjątkową możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności. Studenci mają szansę nauczyć się jak analizować dane, formułować strategie biznesowe, rozwiązywać problemy ekonomiczne oraz podejmować decyzje na podstawie rzeczywistych przypadków i symulacji.

Grupy Wiekowe

Dany kierunek oferuje trzy grupy wiekowe dla swoich uczestników: 13-14 lat, 15-16 lat oraz 17-18/19 lat. Dzięki takiej dystrybucji wiekowej, prowadzący zajęcia może dopasować program nauczania do wieku i poziomu edukacyjnego swoich uczniów oraz zapewnić im odpowiednie wsparcie i wyzwania w zależności od ich potrzeb.

Dyplom Ukończenia Studiów

Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie Certyfikat potwierdzający udział.

Dodatkowo na życzenie studenta Uniwersytet Młodzieżowy może przesłać do dyrekcji szkoły macierzystej której student jest uczniem, list polecający lub informujący o udziale w zajęciach w Uniwersytecie Młodzieżowym przez studenta.