Kierunek Młodzieżowego Uniwersytetu Psychologii

Psychologia

Psychologia to dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem ludzkiego zachowania, myśli, emocji i procesów poznawczych. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności związane z rozumieniem i analizą czynników psychologicznych wpływających na jednostki, grupy społeczne i społeczeństwo jako całość.

Na kierunku Psychologia studenci mają możliwość zgłębiania tajemnic ludzkiego umysłu i zachowania. Program kształcenia składa się z różnorodnych przedmiotów, które umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu psychologii. Wykłady dostarczają podstawowej wiedzy teoretycznej z obszarów takich jak psychologia rozwojowa, osobowość, psychologia społeczna, neuropsychologia i wiele innych.

Ponadto, studenci mają okazję uczestniczyć w praktycznych ćwiczeniach, które rozwijają umiejętności badawcze, komunikacyjne i terapeutyczne. Poprzez realizację projektów badawczych, analizę przypadków oraz treningi interpersonalne, studenci mają możliwość rozwijania umiejętności praktycznych i ich zastosowania w różnych kontekstach psychologicznych.

Program nauczania skupia się na różnych obszarach psychologii, takich jak psychologia rozwojowa, psychologia społeczna, psychologia kliniczna, psychologia poznawcza, psychologia osobowości, psychologia zdrowia, psychologia pracy i organizacji, neuropsychologia oraz badania metodologiczne.

Studenci uczą się o teoriach, modelach i technikach stosowanych w psychologii, jak również o metodach badawczych i analizie danych. Zajmują się zagadnieniami związanymi z percepcją, uczeniem się, pamięcią, motywacją, komunikacją, radzeniem sobie ze stresem, relacjami interpersonalnymi, diagnozowaniem i terapią psychologiczną.

Program Ramowy

dla kierunku: Psychologia

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Ścieżki Kariery Psychologa
 • Wstęp do Psychologii
 • Etyka Pracy Psychologa
 • Psychologia Ogólna
 • Psychologia Społeczna
 • Psychologia Rozwoju Człowieka
 • Metody Diagnozy Psychologicznej (Inteligencji)
 • Psychologia Edukacyjno-Wychowawcza
 • Podstawy Pomocy Psychologicznej
 • Psychoterapia Młodzieży
 • Mediacje
 • Wykłady Specjalizacyjne
 • Psychologia Dziecięca
 • Psychologia Młodzieży
 • Psychologia Dorosłości
 • Spostrzeganie Społeczne
 • Zachowanie Społeczne
 • Komunikacja Interpersonalna
 • Stereotypy, Uprzedzenia i Konflikty Społeczne
 • Teorie Osobowości
 • Badanie Osobowości
 • Cechy i Mechanizmy Osobowości
 • Zaburzenia Osobowości
 • Zaburzenia Psychiczne i Ich Leczenie
 • Motywacja i Zaangażowanie w Pracy
 • Przywództwo i Zarządzanie
 • Komunikacja w Organizacjach
 • Zdrowie Psychiczne w Miejscu Pracy
 • Stres i Radzenie Sobie ze Stresem
 • Etyka w Badaniach Psychologicznych

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Rekrutacja na luty 2024 niedługo się rozpocznie!

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

Sposób Nauczania

Na kierunku Psychologia prowadzony jest program składający się z wykładów i praktycznych zajęć, które umożliwiają studentom wszechstronne przyswojenie wiedzy. Wykłady dostarczają podstawowej wiedzy teoretycznej z różnych obszarów psychologii, podczas gdy praktyczne zajęcia pozwalają na zdobycie umiejętności związanych z rozwiązywaniem konkretnych problemów praktycznych.

Ten sposób nauczania ma na celu wykształcenie u absolwentów praktycznych umiejętności z zakresu analizy i interpretacji danych psychologicznych, kreatywnego myślenia i rozumowania psychologicznego, oraz efektywnego korzystania z narzędzi i technik psychologicznych. Ponadto, podczas praktycznych zajęć, studenci będą mieli okazję do doskonalenia umiejętności takich jak prowadzenie obserwacji, przeprowadzanie badań ankietowych, analiza danych, czy tworzenie i prezentowanie raportów psychologicznych. Dzięki takiemu zróżnicowaniu zajęć, studenci będą mieli możliwość efektywnego wykorzystania swojego czasu i zdobycia jak największej liczby umiejętności praktycznych, co z pewnością pozwoli im na zdobycie cennego doświadczenia i osiągnięcie sukcesów w przyszłej karierze.

Terminy zajęć

Zajęcia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywają się w soboty od godziny 10:00. Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na kontach studenckich w Wirtualnym Dziekanacie.

Metoda Weryfikacji Wiedzy

W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

Wyjazdy Studyjne

Studenci kierunku Psychologia mają unikalną możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych do różnych instytucji związanych z dziedziną psychologii. Mogą odwiedzać ośrodki terapeutyczne, placówki medyczne, instytuty badawcze oraz organizacje non-profit zajmujące się działaniami na rzecz zdrowia psychicznego. Takie wyjazdy umożliwiają studentom nawiązanie kontaktów z praktykującymi psychologami i innymi specjalistami, co pozwala na lepsze zrozumienie realiów pracy w zawodzie psychologa. Mogą zyskać wgląd w różnorodne dziedziny psychologii, takie jak psychologia kliniczna, psychologia społeczna, psychologia pracy czy neuropsychologia. Dzięki tym wyjazdom studenci mogą wzbogacić swoje doświadczenia i zdobyć cenne umiejętności, które pomogą im w przyszłej karierze.

Wykładowcy

Wykładowcami na kierunku Psychologia są doświadczeni praktycy oraz wybitni naukowcy z dziedziny psychologii. Praktycy tacy jak psychologowie kliniczni, doradcy zawodowi czy terapeuci, przynoszą ze sobą bogate doświadczenie związane z pracą w różnych obszarach psychologii. Ich praktyczna wiedza i umiejętności pozwalają przekazać studentom realne zastosowanie psychologicznych technik i narzędzi w różnych kontekstach. Dodatkowo, na kierunku Psychologia pracują wybitni naukowcy i wykładowcy, którzy posiadają głęboką wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w różnych dziedzinach psychologii. Ich zaangażowanie w badania pozwala na przekazywanie najnowszych odkryć naukowych i teoretycznych ujęć zagadnień psychologicznych. Dzięki temu, że wykładowcy na danym kierunku to zarówno praktycy, jak i naukowcy, studenci mają możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.

Grupy Wiekowe

Dany kierunek oferuje trzy grupy wiekowe dla swoich uczestników: 13-14 lat, 15-16 lat oraz 17-18/19 lat. Dzięki takiej dystrybucji wiekowej, prowadzący zajęcia może dopasować program nauczania do wieku i poziomu edukacyjnego swoich uczniów oraz zapewnić im odpowiednie wsparcie i wyzwania w zależności od ich potrzeb.

Dyplom Ukończenia Studiów

Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie Certyfikat potwierdzający udział.

Dodatkowo na życzenie studenta Uniwersytet Młodzieżowy może przesłać do dyrekcji szkoły macierzystej której student jest uczniem, list polecający lub informujący o udziale w zajęciach w Uniwersytecie Młodzieżowym przez studenta.