Kierunek Młodzieżowego Uniwersytetu Medycznego

Medyczny

Kierunek Medyczny skierowany jest do młodzieży, która interesuje się medycyną i w przyszłości chciałaby pójść w tym kierunku. Program studiów zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w obszarze medycyny i opieki zdrowotnej. Studenci zdobędą nie tylko solidne podstawy wiedzy teoretycznej, ale także praktyczne umiejętności. Podczas studiów na kierunku Medyczny studenci będą mieli możliwość zgłębienia różnych dziedzin medycyny, takich jak anatomia, fizjologia, patologia, farmakologia oraz diagnostyka i terapia. Otrzymają również szkolenie z zakresu umiejętności komunikacyjnych, etyki medycznej i zasad zachowania bezpieczeństwa pacjenta.

Patronat Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Kierunki na Młodzieżowym Uniwersytecie Medycznym realizowane są pod patronatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w ramach umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Młodzieżowym i OIL Warszawa.

Program Ramowy

dla kierunku: Medyczny

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Programy Profilaktyczne i Szczepienia
 • Anatomia i Fizjologia Człowieka
 • Genetyka
 • Funkcjonowanie Systemu Ochrony Zdrowia
 • Transplantologia i Krwiodawstwo
 • Oblicza Aktywności Fizycznej
 • Ekologia w Medycynie
 • Histologia i Embriologia
 • Podstawy Badań Laboratoryjnych i Obrazowych
 • Radiologia i Diagnostyka Obrazowa
 • EKG i Inne Techniki Diagnostyczne
 • Farmakodynamika i Farmakokinetyka
 • Leki i Ich Zastosowanie w Różnych Dziedzinach Medycyny
 • Podstawy Etyki Lekarskiej
 • Prawo Medyczne i Kodeksy Zawodowe
 • Ochrona Danych Pacjentów i Tajemnica Lekarska
 • Obserwacja Pracy Lekarzy i Personelu Medycznego
 • Elementy Psychologii Medycznej
 • Podstawy Zarządzania w Służbie Zdrowia
 • Zasady Zdrowego Stylu Życia
 • Edukacja Społeczna w Zakresie Zdrowia
 • Umiejętność Prowadzenia Wywiadu Medycznego
 • Probiotyki i Prebiotyki
 • Zdrowie Psychiczne

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Rekrutacja na Wrzesień 2023 trwa!

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

Sposób Nauczania

Na kierunku Medycznym prowadzony jest program składający się z wykładów i praktycznych zajęć, które zapewniają studentom wszechstronne przyswojenie wiedzy oraz rozwinięcie praktycznych umiejętności. Wykłady stanowią fundament podstawowej wiedzy teoretycznej z różnych dziedzin medycyny, natomiast praktyczne zajęcia umożliwiają studentom zdobycie umiejętności związanych z diagnozowaniem, leczeniem i opieką nad pacjentami.

Ten sposób nauczania ma na celu wykształcenie przez absolwenta umiejętności praktycznych w zakresie medycyny, precyzyjnego rozumienia złożonych zagadnień medycznych oraz kreatywnego podejścia do diagnostyki i terapii. Poprzez praktyczne zajęcia, studenci będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w komunikacji z pacjentami, etyce medycznej oraz współpracy w zespołach medycznych.

Dzięki zróżnicowaniu zajęć teoretycznych i praktycznych, studenci kierunku Medycznym będą mogli efektywnie wykorzystać swój czas i zdobyć nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również cenne umiejętności praktyczne, które będą niezbędne w przyszłej karierze medycznej.

Terminy zajęć

Zajęcia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywają się w soboty od godziny 10:00. Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na kontach studenckich w Wirtualnym Dziekanacie.

Metoda Weryfikacji Wiedzy

W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

Wyjazdy Studyjne

Studenci kierunku Medycznym mają unikalną możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych do renomowanych placówek medycznych, szpitali, ośrodków badawczych oraz innych instytucji związanych z dziedziną medycyny. Podczas tych wyjazdów studenci mają okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy w różnych obszarach medycyny oraz poznać z bliska zasady funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.

Wyjazdy studyjne stanowią doskonałą okazję dla studentów, aby wzbogacić swoje doświadczenia, poszerzyć horyzonty i zdobyć cenne umiejętności praktyczne. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z różnymi dziedzinami medycyny i interakcji z profesjonalistami medycznymi, studenci mogą rozwijać się jako przyszli pracownicy służby zdrowia i osiągnąć sukcesy w przyszłej karierze.

Wykładowcy

Wykładowcami na kierunku Medycznym są doświadczeni profesjonaliści medycyny, w tym lekarze specjaliści różnych dziedzin. Posiadają oni bogate doświadczenie kliniczne i praktyczne, co umożliwia im przekazywanie szerokiej wiedzy oraz praktycznych umiejętności swoim studentom. Ich zaangażowanie w praktykę medyczną pozwala na wprowadzenie studentów w realia pracy w zawodzie lekarza.

Dodatkowo, na kierunku Medycznym pracują również wybitni naukowcy z obszaru medycyny, którzy posiadają wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych. Dzięki temu studenci mają możliwość zdobycia nie tylko praktycznej wiedzy, ale również zgłębiania aktualnych osiągnięć naukowych w dziedzinie medycyny.

Zespół wykładowców na kierunku tworzą zarówno praktycy medycyny, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami z codziennej pracy, jak i naukowcy, którzy prezentują najnowsze teorie i badania naukowe. To połączenie umożliwia studentom rozwijanie zarówno umiejętności praktycznych, jak i zdobycie solidnej podstawy teoretycznej.

Grupy Wiekowe

Dany kierunek oferuje trzy grupy wiekowe dla swoich uczestników: 13-14 lat, 15-16 lat oraz 17-18/19 lat. Dzięki takiej dystrybucji wiekowej, prowadzący zajęcia może dopasować program nauczania do wieku i poziomu edukacyjnego swoich uczniów oraz zapewnić im odpowiednie wsparcie i wyzwania w zależności od ich potrzeb.

Dyplom Ukończenia Studiów

Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie Certyfikat potwierdzający udział.

Dodatkowo na życzenie studenta Uniwersytet Młodzieżowy może przesłać do dyrekcji szkoły macierzystej której student jest uczniem, list polecaj