Kierunek Młodzieżowego Uniwersytetu Zarządzania

Zarządzanie

Kierunek Zarządzanie to dynamiczny program studiów, który umożliwia rozwój umiejętności przywódczych i zdobycie wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania organizacjami. Jest dedykowany ambitnym i kreatywnym młodym ludziom, którzy chcą rozwijać się w obszarze biznesu i przygotować się do przyszłych wyzwań zawodowych.

Podczas studiów na kierunku Zarządzanie studenci mają okazję zgłębiać teoretyczne podstawy zarządzania, jak i praktyczne umiejętności, które są niezbędne do skutecznego funkcjonowania w dynamicznym środowisku biznesowym. Program studiów koncentruje się na zagadnieniach takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, finanse, przywództwo i negocjacje.

Dodatkowo, kierunek stawia nacisk na rozwój umiejętności interpersonalnych, umiejętności pracy zespołowej i kreatywnego myślenia. Studenci uczestniczą w praktycznych projektach, symulacjach biznesowych i warsztatach, które pozwalają im rozwijać umiejętności problem-solvingu, analizy danych i podejmowania strategicznych decyzji.

Program Ramowy

dla kierunku: Zarządzanie

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Wprowadzenie do Zarządzania i Teorii Organizacji
 • Koncepcje i Modele Zarządzania
 • Procesy Planowania i Podejmowania Decyzji
 • Rekrutacja, Selekcja i Rozwój Pracowników
 • Motywacja i Zaangażowanie w Pracy
 • Zarządzanie Konfliktami i Negocjacje
 • Analiza Rynku i Badanie Potrzeb Klientów
 • Tworzenie i Wdrażanie Strategii Marketingowych
 • Zarządzanie Relacjami z Klientami
 • Podstawy Rachunkowości i Analizy Finansowej
 • Budżetowanie i Kontrola Finansowa
 • Doskonalenie Procesów i Optymalizacja Działalności Operacyjnej
 • Umiejętności Przywódcze i Budowanie Zespołów
 • Skuteczna Komunikacja Interpersonalna i Prezentacyjna
 • Etyka w Zarządzaniu i Odpowiedzialność Społeczna
 • Planowanie, Organizacja i Monitorowanie Projektów
 • Zarządzanie Ryzykiem i Problemami w Projekcie

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Rekrutacja na luty 2024 niedługo się rozpocznie!

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

Sposób Nauczania

Na kierunku Zarządzanie prowadzony jest program, który składa się z wykładów i ćwiczeń, zapewniając studentom pełne i wszechstronne przyswojenie wiedzy. Wykłady stanowią fundament teoretyczny, pozwalając studentom na zdobycie podstawowej wiedzy z różnych obszarów zarządzania. Natomiast ćwiczenia dają możliwość praktycznego stosowania tej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

Głównym celem takiego podejścia do nauczania jest wykształcenie umiejętności praktycznych u studentów w zakresie skutecznego i kreatywnego zarządzania. Poprzez naukę logicznego myślenia, analizowania kategoriami zarządzania oraz wykorzystywania i łączenia różnych narzędzi i strategii zarządzania, studenci zdobywają umiejętności niezbędne do skutecznego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w praktyce.

Dodatkowo, na zajęciach ćwiczeniowych studenci będą mieli okazję do praktycznego stosowania wiedzy i umiejętności w sporządzaniu dokumentów zarządczych, tworzeniu planów strategicznych oraz prowadzeniu analiz i ocen. Dzięki różnorodności zajęć, studenci mają możliwość efektywnego wykorzystania swojego czasu i zdobycia jak największej liczby praktycznych umiejętności, co przekłada się na cenne doświadczenie i osiągnięcie sukcesów w przyszłej karierze.

Terminy zajęć

Zajęcia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywają się w soboty od godziny 10:00. Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na kontach studenckich w Wirtualnym Dziekanacie.

Metoda Weryfikacji Wiedzy

W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

Wyjazdy Studyjne

Studenci kierunku Zarządzanie mają unikalną możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych do renomowanych przedsiębiorstw, organizacji branżowych oraz instytucji zarządzania. Podczas tych wyjazdów studenci mają szansę zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania różnych rodzajów organizacji oraz poznać z bliska zasady efektywnego zarządzania w praktyce.

Podczas tych praktycznych wyjazdów studenci będą mieli okazję obserwować, analizować i dyskutować na temat rzeczywistych wyzwań, z jakimi spotykają się menedżerowie i liderzy organizacji. Będą mogli zobaczyć, jak teorie zarządzania są stosowane w praktyce, jak podejmowane są strategiczne decyzje oraz jak zarządzane są zespoły i zasoby. Tego rodzaju doświadczenie daje studentom nie tylko wiedzę, ale także cenne umiejętności praktyczne, które są niezbędne w dzisiejszym środowisku biznesowym.

Wykładowcy

Wykładowcami na kierunku Zarządzanie są doświadczeni praktycy zarządzania oraz wybitni naukowcy z dziedziny zarządzania. Praktycy zarządzania, tak jak menedżerowie, dyrektorzy firm czy konsultanci, posiadają bogate doświadczenie zawodowe, co umożliwia im przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności swoim studentom. Dzięki ich praktycznej perspektywie, studenci mogą zdobyć wgląd w realia pracy w różnych organizacjach i sektorach gospodarki.

Dodatkowo, na kierunku Zarządzanie pracują wybitni wykładowcy z kadry dydaktyczno-naukowej uczelni wyższych, którzy posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu zarządzania. To połączenie praktyków i naukowców zapewnia studentom możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności zarządzania.

Grupy Wiekowe

Dany kierunek oferuje trzy grupy wiekowe dla swoich uczestników: 13-14 lat, 15-16 lat oraz 17-18/19 lat. Dzięki takiej dystrybucji wiekowej, prowadzący zajęcia może dopasować program nauczania do wieku i poziomu edukacyjnego swoich uczniów oraz zapewnić im odpowiednie wsparcie i wyzwania w zależności od ich potrzeb.

Dyplom Ukończenia Studiów

Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie Certyfikat potwierdzający udział.

Dodatkowo na życzenie studenta Uniwersytet Młodzieżowy może przesłać do dyrekcji szkoły macierzystej której student jest uczniem, list polecający lub informujący o udziale w zajęciach w Uniwersytecie Młodzieżowym przez studenta.