Kierunek Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa

Prawo Unii Europejskiej

Kierunek Prawo Unii Europejskiej jest skoncentrowany na studiowaniu prawnego systemu Unii Europejskiej  oraz regulacji, które wpływają na kraje członkowskie. Studenci zdobywają dogłębną wiedzę na temat struktury i funkcjonowania Unii Europejskiej, w tym instytucji, organów decyzyjnych i procesu legislacyjnego. Głównym celem tego kierunku jest zrozumienie prawa Unii Europejskiej jako systemu prawnego oraz jego wpływu na kwestie gospodarcze, polityczne i społeczne w Europie. Podczas studiów na kierunku Prawo Unii Europejskiej studenci uczą się o podstawowych zasadach prawa europejskiego, takich jak zasada swobody przepływu towarów, usług, osób i kapitału wewnątrz Unii Europejskiej. Badają również różne aspekty prawa Unii Europejskiej, takie jak Prawo Konkurencji, Prawo Ochrony Środowiska, Prawo Pracy, Prawo Podatkowe i wiele innych.

Absolwent kierunku Prawo Unii Europejskiej dysponuje szeroką wiedzą z zakresu podstawowych gałęzi prawa oraz związanych z nimi instytucjami i konstrukcjami prawniczymi (Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne, Prawo Karne, Prawo Międzynarodowe Publiczne, Prawo Unii Europejskiej), poszerzoną m.in. o fundamentalne zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania państwa, jego ustroju, a także praw człowieka i obywatela (Prawo Konstytucyjne, Prawa Człowieka i Obywatela).

Absolwent kierunku zna i rozumie charakterystykę i zasady funkcjonowania prawa Unii Europejskiej zarówno dla instytucji publicznych jak i osób fizycznych oraz prawnych. Absolwent potrafi rozwiązać określoną sytuację faktyczną z zakresu prawa Unii Europejskiej, rozróżnić które sprawy są regulowane przez prawo Unii Europejskiej, a które przez prawo krajowe.

Patronat Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu

Kierunki na Młodzieżowym Uniwersytecie Prawa realizowane są pod patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w ramach umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Młodzieżowym i ORA Wrocław.

Program Ramowy

dla kierunku: Prawo Unii Europejskiej

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Wstęp do Prawoznawstwa
 • System Prawny i Zawody Prawnicze (adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz)
 • Prawa Człowieka
 • Prawo Cywilne (część ogólna, rzeczowa, zobowiązania)
 • Prawo Rodzinne i Spadkowe
 • Prawo Administracyjne
 • Prawo Karne
 • Relacje Pomiędzy Prawem Unii Europejskiej - Prawem Międzynarodowym - Prawem Krajowym.
 • Cechy Charakterystyczne Systemu Prawa Unii Europejskiej
 • Źródła Prawa Unii Europejskiej
 • Proces Tworzenia Prawa Unii Europejskiej
 • Zasady Stosowania Prawa Unii Europejskiej
 • System Ochrony Prawnej w Unii Europejskiej
 • Jurysdykcja Sporna i Niesporna (pytania prejudycjalne) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Rola Precedensowych Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Ochrona Praw i Wolności Jednostek w Prawie Unii Europejskiej
 • Aspekty Prawne Związane z Realizacją 4 Podstawowych Swobód Gospodarczych Unii Europejskiej (swoboda przepływu osób, towarów, usług i przedsiębiorczości oraz kapitału)
 • Finansowo-Prawne Aspekty Funkcjonowania Euro
 • Obywatelstwo Unii Europejskiej i jego Konsekwencje w Prawie Unii Europejskiej i Prawie Wewnętrznym Państw Członkowskich
 • Przedmioty Fakultatywne

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Rekrutacja na luty 2024 niedługo się rozpocznie!

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

Sposób Nauczania

Na kierunku Prawo Unii Europejskiej prowadzony jest program składający się z wykładów i ćwiczeń, co pozwala na uzyskanie przez studentów pełnego i wszechstronnego przyswojenia wiedzy. Wykłady zapewniają studentom podstawową wiedzę teoretyczną z różnych dziedzin prawa, natomiast ćwiczenia umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności związanych z rozwiązywaniem konkretnych problemów praktycznych. 

Ten sposób nauczania ma na celu przede wszystkim wykształcenie przez absolwenta umiejętności praktycznych z zakresu prawidłowego i kreatywnego rozumowania prawniczego, myślenia kategoriami prawnymi, wykorzystywania, łączenia i przekształcania rozmaitych instrumentów i konstrukcji prawnych. Ponadto, na zajęciach ćwiczeniowych, studenci będą mieli okazję do nabywania umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych. Dzięki takiemu zróżnicowaniu zajęć, studenci będą mieli możliwość efektywnego wykorzystania swojego czasu i zdobycia jak największej liczby umiejętności praktycznych, co z pewnością pozwoli im na zdobycie cennego doświadczenia i osiągnięcie sukcesów w przyszłej karierze.

Terminy zajęć

Zajęcia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywają się w soboty od godziny 10:00. Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na kontach studenckich w Wirtualnym Dziekanacie.

Metoda Weryfikacji Wiedzy

W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

Wyjazdy Studyjne

Studenci kierunku Prawo Unii Europejskiej mają unikalną możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych do sejmu, trybunału konstytucyjnego, sądów powszechnych, kancelarii prawnych oraz innych instytucji państwowych. Podczas takich wyjazdów studenci mają szansę zobaczyć praktyczne aspekty pracy w różnych instytucjach prawniczych i poznać z bliska zasady funkcjonowania prawa w praktyce. Mogą również nawiązać kontakty z praktykami prawnymi, co może przyczynić się do lepszej integracji ze środowiskiem prawniczym oraz do zdobycia wiedzy na temat realiów pracy w zawodzie prawnika. Dzięki tym wyjazdom studenci mogą wzbogacić swoje doświadczenia i zdobyć cenne umiejętności, które pomogą im w przyszłej karierze.

Wykładowcy

Wykładowcami na kierunku Prawo Unii Europejskiej są doświadczeni praktycy prawa (sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, komornicy czy prokuratorzy). Mają oni bogate doświadczenie w pracy w zawodzie prawnika, co pozwala na przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności swoim studentom. Oprócz tego, na kierunku Prawo Unii Europejskiej pracują również wybitni wykładowcy z kadry dydaktyczno-naukowej uczelni wyższych, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w dziedzinach teoretycznych, jak również w prowadzeniu badań naukowych. Dzięki temu, że wykładowcy na danym kierunku to zarówno praktycy, jak i naukowcy, studenci mają możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.

Jakość Programu

Program studiów na kierunku Prawo Unii Europejskiej jest opiniowany oraz zatwierdzany przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu, co oznacza, że spełnia on wymagania stawiane przez praktykę prawniczą i daje absolwentom niezbędną wiedzę i umiejętności.

Grupy Wiekowe

Dany kierunek oferuje trzy grupy wiekowe dla swoich uczestników: 15-16 lat oraz 17-18/19 lat. Dzięki takiej dystrybucji wiekowej, prowadzący zajęcia może dopasować program nauczania do wieku i poziomu edukacyjnego swoich uczniów oraz zapewnić im odpowiednie wsparcie i wyzwania w zależności od ich potrzeb.

Dyplom Ukończenia Studiów

Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie Certyfikat potwierdzający udział.

Dodatkowo na życzenie studenta Uniwersytet Młodzieżowy może przesłać do dyrekcji szkoły macierzystej której student jest uczniem, list polecający lub informujący o udziale w zajęciach w Uniwersytecie Młodzieżowym przez studenta.