Kierunek Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa

Prawo Medyczne, Farmaceutyczne i Badania Kliniczne

Kierunek Prawo Medyczne, Farmaceutyczne i Badania Kliniczne to interdyscyplinarna dziedzina, która łączy w sobie wiedzę prawniczą, medyczną i farmaceutyczną. Studenci tego kierunku zdobywają umiejętności i wiedzę dotyczące prawnego regulowania obszaru medycyny, farmacji i badań klinicznych.

Program nauczania koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem medycznym, takich jak Odpowiedzialność Lekarzy i Personelu Medycznego, Prawa Pacjenta, Etyka Medyczna, Prawa Własności Intelektualnej w sektorze medycznym, regulacje dotyczące leków i produktów farmaceutycznych oraz procedury związane z badaniami klinicznymi. Studenci zdobywają wiedzę na temat międzynarodowych i krajowych przepisów prawnych dotyczących sektora medycznego i farmaceutycznego, jak również analizują zasady etyczne i bioetyczne związane z praktyką medyczną i prowadzeniem badań klinicznych.

Absolwent kierunku dysponuje szeroką wiedzą z zakresu podstawowych gałęzi prawa oraz związanych z nimi instytucjami i konstrukcjami prawniczymi (Prawo administracyjne, Prawo Cywilne, Prawo Karne, Prawo Międzynarodowe Publiczne, Prawo Unii Europejskiej), poszerzoną m.in. o fundamentalne zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania państwa, jego ustroju, a także praw człowieka i obywatela (Prawo Konstytucyjne, Prawa Człowieka i Obywatela). Dodatkowo posiada wiedzę dotyczącą regulacji prawnej w obszarze prawa medycznego, farmaceutycznego oraz badań klinicznych.

Patronat Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu

Kierunki na Młodzieżowym Uniwersytecie Prawa realizowane są pod patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w ramach umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Młodzieżowym i ORA Wrocław.

Program Ramowy

dla kierunku: Prawo Medyczne, Farmaceutyczne i Badania Kliniczne

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Wstęp do Prawoznawstwa
 • System Prawny i Zawody Prawnicze (adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz)
 • Prawa Człowieka
 • Prawo Cywilne (część ogólna, rzeczowa, zobowiązania)
 • Prawo Rodzinne i Spadkowe
 • Prawo Administracyjne
 • Prawo Wykroczeń
 • Prawo Ochrony Środowiska
 • Prawo Karne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Nowych Technologii (m.in. prawo autorskie, zakupy w sieci)
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Własności Intelektualnej i Przemysłowej
 • Prawo Finansów Publicznych
 • Prawo Podatkowe
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Sąd (rodzaje postępowań)
 • Źródła i Wykładnia Prawa Medycznego
 • Podstawowe Pojęcia Prawa Medycznego i Farmaceutycznego
 • Prawo Medyczne w Systemie Prawnym RP
 • Ochrona Zdrowia w Unii Europejskie (dyrektywa transgraniczna)
 • Zgoda Pacjenta
 • Tajemnica Zawodowa
 • Informowanie Pacjenta o Stanie Zdrowia oraz Komunikacja Lekarz-Pacjent
 • Prawo Pacjenta do Godności
 • Inne Prawa Pacjenta
 • Prawa Pacjenta w Aktach Prawnych Unii Europejskiej i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Dokumentacja Medyczna
 • Postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pacjenta
 • Opiniowanie Sądowo-Lekarskie
 • Odpowiedzialność Prawna
 • Ogólne Założenia Prawa Farmaceutycznego
 • Wyroby Medyczne, Suplementy Diety
 • Badania Kliniczne oraz Eksperymenty
 • Produkt Leczniczy, Patent, Obrót, Wprowadzenie Leku na Rynek

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Rekrutacja na luty 2024 niedługo się rozpocznie!

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

Sposób Nauczania

Na kierunku Prawo Medyczne, Farmaceutyczne i Badania Kliniczne prowadzony jest program składający się z wykładów i ćwiczeń, co pozwala na uzyskanie przez studentów pełnego i wszechstronnego przyswojenia wiedzy. Wykłady zapewniają studentom podstawową wiedzę teoretyczną z różnych dziedzin prawa, natomiast ćwiczenia umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności związanych z rozwiązywaniem konkretnych problemów praktycznych. 

Ten sposób nauczania ma na celu przede wszystkim wykształcenie przez absolwenta umiejętności praktycznych z zakresu prawidłowego i kreatywnego rozumowania prawniczego, myślenia kategoriami prawnymi, wykorzystywania, łączenia i przekształcania rozmaitych instrumentów i konstrukcji prawnych. Ponadto, na zajęciach ćwiczeniowych, studenci będą mieli okazję do nabywania umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych. Dzięki takiemu zróżnicowaniu zajęć, studenci będą mieli możliwość efektywnego wykorzystania swojego czasu i zdobycia jak największej liczby umiejętności praktycznych, co z pewnością pozwoli im na zdobycie cennego doświadczenia i osiągnięcie sukcesów w przyszłej karierze.

Terminy zajęć

Zajęcia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywają się w soboty od godziny 10:00. Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na kontach studenckich w Wirtualnym Dziekanacie.

Metoda Weryfikacji Wiedzy

W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

Wyjazdy Studyjne

Studenci kierunku Prawo Medyczne, Farmaceutyczne i Badania Kliniczne mają unikalną możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych do sejmu, trybunału konstytucyjnego, sądów powszechnych, kancelarii prawnych oraz innych instytucji państwowych. Podczas takich wyjazdów studenci mają szansę zobaczyć praktyczne aspekty pracy w różnych instytucjach prawniczych i poznać z bliska zasady funkcjonowania prawa w praktyce. Mogą również nawiązać kontakty z praktykami prawnymi, co może przyczynić się do lepszej integracji ze środowiskiem prawniczym oraz do zdobycia wiedzy na temat realiów pracy w zawodzie prawnika. Dzięki tym wyjazdom studenci mogą wzbogacić swoje doświadczenia i zdobyć cenne umiejętności, które pomogą im w przyszłej karierze.

Wykładowcy

Wykładowcami na kierunku Prawo Medyczne, Farmaceutyczne i Badania Kliniczne są doświadczeni praktycy prawa (sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, komornicy czy prokuratorzy). Mają oni bogate doświadczenie w pracy w zawodzie prawnika, co pozwala na przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności swoim studentom. Oprócz tego, na kierunku Prawo Medyczne, Farmaceutyczne i Badania Kliniczne pracują również wybitni wykładowcy z kadry dydaktyczno-naukowej uczelni wyższych, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w dziedzinach teoretycznych, jak również w prowadzeniu badań naukowych. Dzięki temu, że wykładowcy na danym kierunku to zarówno praktycy, jak i naukowcy, studenci mają możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.

Jakość Programu

Program studiów na kierunku Prawo Medyczne, Farmaceutyczne i Badania Kliniczne jest opiniowany oraz zatwierdzany przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu, co oznacza, że spełnia on wymagania stawiane przez praktykę prawniczą i daje absolwentom niezbędną wiedzę i umiejętności.

Grupy Wiekowe

Dany kierunek oferuje trzy grupy wiekowe dla swoich uczestników: 15-16 lat oraz 17-18/19 lat. Dzięki takiej dystrybucji wiekowej, prowadzący zajęcia może dopasować program nauczania do wieku i poziomu edukacyjnego swoich uczniów oraz zapewnić im odpowiednie wsparcie i wyzwania w zależności od ich potrzeb.

Dyplom Ukończenia Studiów

Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie Certyfikat potwierdzający udział.

Dodatkowo na życzenie studenta Uniwersytet Młodzieżowy może przesłać do dyrekcji szkoły macierzystej której student jest uczniem, list polecający lub informujący o udziale w zajęciach w Uniwersytecie Młodzieżowym przez studenta.