Kierunek Młodzieżowego Uniwersytetu Medycznego

Ratownictwo Medyczne

Kierunek Ratownictwo Medyczne skierowany jest do młodzieży, która interesuje się medycyną i chciałaby w przyszłości podjąć pracę w dziedzinie ratownictwa i opieki nad pacjentami w nagłych sytuacjach. Studenci zdobędą nie tylko solidne podstawy wiedzy teoretycznej, ale również praktyczne umiejętności niezbędne w ratowaniu życia i udzielaniu pierwszej pomocy.

Podczas studiów na kierunku Ratownictwo Medyczne studenci będą mieli możliwość zgłębienia różnych dziedzin medycyny związanych z ratowaniem życia. Będą uczestniczyć w zajęciach z zakresu anatomii, fizjologii, patologii oraz farmakologii, aby zdobyć głębsze zrozumienie funkcjonowania ludzkiego organizmu w kontekście sytuacji kryzysowych.

Program Ramowy

dla kierunku: Ratownictwo Medyczne

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Poznanie budowy anatomicznej człowieka
 • Zrozumienie podstawowych procesów fizjologicznych w organizmie
 • Nauka udzielania pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach
 • Techniki resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • Obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
 • Znajomość podstawowego sprzętu medycznego używanego w ratownictwie
 • Techniki prawidłowego użycia noszy, koców ratunkowych, defibrylatorów itp.
 • Udzielanie pomocy w przypadkach utraty przytomności
 • Postępowanie w przypadkach obrażeń, krwawienia i złamań
 • Rozpoznawanie objawów i udzielanie pomocy w przypadkach udaru, zawału serca, astmy itp.
 • Zasady działania zespołów ratowniczych
 • Koordynacja działań z innymi służbami ratowniczymi (np. strażą pożarną, policją)
 • Znajomość podstawowych procedur i protokołów w ratownictwie
 • Techniki bezpiecznego transportu pacjentów
 • Organizacja opieki medycznej na miejscu wypadku lub katastrofy
 • Świadomość zasad etyki zawodowej w pracy ratownika medycznego
 • Znajomość podstawowych regulacji prawnych dotyczących ratownictwa medycznego
 • Umiejętność skutecznej komunikacji z pacjentami i innymi członkami zespołu
 • Rozwijanie empatii i umiejętności wspierania pacjentów w trudnych sytuacjach

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Rekrutacja na luty 2024 niedługo się rozpocznie!

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

Sposób Nauczania

Na kierunku Ratownictwo Medyczne prowadzony jest program składający się z wykładów i praktycznych zajęć, które zapewniają studentom wszechstronne przyswojenie wiedzy oraz rozwinięcie praktycznych umiejętności. Wykłady stanowią fundament podstawowej wiedzy teoretycznej z różnych dziedzin medycyny ratunkowej, natomiast praktyczne zajęcia umożliwiają studentom zdobycie umiejętności związanych z udzielaniem pomocy medycznej i prowadzeniem interwencji ratowniczych.

Ten sposób nauczania ma na celu wykształcenie przez absolwenta umiejętności praktycznych w zakresie ratownictwa medycznego, precyzyjnego rozumienia specyfiki i złożoności sytuacji medycznych oraz kreatywnego podejścia do udzielania skutecznej pomocy. Poprzez praktyczne zajęcia, studenci będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w obszarze ratowania życia i udzielania pierwszej pomocy, skutecznego komunikowania się w stresujących sytuacjach oraz współpracy zespołowej w sytuacjach nagłych.

Dzięki zróżnicowaniu zajęć teoretycznych i praktycznych, studenci kierunku Ratownictwo Medyczne będą mogli efektywnie wykorzystać swój czas i zdobyć nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również cenne umiejętności praktyczne, które będą niezbędne w przyszłej karierze ratownika medycznego. Będą mieli możliwość trenowania umiejętności reagowania na sytuacje awaryjne, analizowania stanu pacjenta, podejmowania decyzji klinicznych oraz stosowania odpowiednich procedur i protokołów.

Terminy zajęć

Zajęcia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywają się w soboty od godziny 10:00. Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na kontach studenckich w Wirtualnym Dziekanacie.

Metoda Weryfikacji Wiedzy

W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

Wyjazdy Studyjne

Studenci kierunku Ratownictwo Medyczne mają unikalną możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych do renomowanych placówek medycznych, szpitali, ośrodków badawczych oraz innych instytucji związanych z dziedziną medycyny. Podczas tych wyjazdów studenci mają okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy w różnych obszarach medycyny oraz poznać z bliska zasady funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.

Wyjazdy studyjne stanowią doskonałą okazję dla studentów, aby wzbogacić swoje doświadczenia, poszerzyć horyzonty i zdobyć cenne umiejętności praktyczne. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z różnymi dziedzinami medycyny i interakcji z profesjonalistami medycznymi, studenci mogą rozwijać się jako przyszli pracownicy służby zdrowia i osiągnąć sukcesy w przyszłej karierze.

Wykładowcy

Wykładowcami na kierunku Ratownictwo Medyczne są doświadczeni profesjonaliści medycyny, w tym lekarze specjaliści różnych dziedzin. Posiadają oni bogate doświadczenie kliniczne i praktyczne, co umożliwia im przekazywanie szerokiej wiedzy oraz praktycznych umiejętności swoim studentom. Ich zaangażowanie w praktykę medyczną pozwala na wprowadzenie studentów w realia pracy w zawodzie lekarza.

Dodatkowo, na kierunku Ratownictwo Medyczne pracują również wybitni naukowcy z obszaru medycyny, którzy posiadają wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych. Dzięki temu studenci mają możliwość zdobycia nie tylko praktycznej wiedzy, ale również zgłębiania aktualnych osiągnięć naukowych w dziedzinie medycyny.

Zespół wykładowców na kierunku tworzą zarówno praktycy medycyny, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami z codziennej pracy, jak i naukowcy, którzy prezentują najnowsze teorie i badania naukowe. To połączenie umożliwia studentom rozwijanie zarówno umiejętności praktycznych, jak i zdobycie solidnej podstawy teoretycznej.

Grupy Wiekowe

Dany kierunek oferuje trzy grupy wiekowe dla swoich uczestników: 13-14 lat, 15-16 lat oraz 17-18/19 lat. Dzięki takiej dystrybucji wiekowej, prowadzący zajęcia może dopasować program nauczania do wieku i poziomu edukacyjnego swoich uczniów oraz zapewnić im odpowiednie wsparcie i wyzwania w zależności od ich potrzeb.

Dyplom Ukończenia Studiów

Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie Certyfikat potwierdzający udział.

Dodatkowo na życzenie studenta Uniwersytet Młodzieżowy może przesłać do dyrekcji szkoły macierzystej której student jest uczniem, list polecaj