Kierunek Młodzieżowego Uniwersytetu Finansów i Ekonomii

Finanse Międzynarodowe

Kierunek Finanse Międzynarodowe jest stworzony z myślą o młodzieży zainteresowanej globalnymi rynkami finansowymi i gospodarką światową. To dynamiczne studia, które umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w międzynarodowym środowisku finansowym.

Program studiów obejmuje szeroki zakres tematów, takich jak finanse korporacyjne, międzynarodowe rynki kapitałowe, zarządzanie ryzykiem walutowym, analiza międzynarodowych inwestycji oraz globalne aspekty polityki ekonomicznej. Studenci zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych, w tym zrozumienie globalnych trendów gospodarczych i wpływu polityki na rynki finansowe.

Na kierunku Finanse Międzynarodowe studenci mają możliwość uczestniczenia w interaktywnych wykładach prowadzonych przez doświadczonych specjalistów z obszaru finansów i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Wykłady koncentrują się na omawianiu teorii finansów międzynarodowych, analizie przypadków oraz dyskusji na temat bieżących wydarzeń na światowych rynkach finansowych.

Program Ramowy

dla kierunku: Finanse Międzynarodowe

W programie ramowym studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku.

 • Podstawowe Pojęcia i Zasady FInansów Międzynarodowych
 • Globalizacja i Interakcje Między Krajami w Dziedzinie Finansów
 • Systemy Walutowe i Międzynarodowe Instytucje Finansowe
 • Ryzyko Walutowe i Zmienność Kursów Walutowych
 • Ryzyko Polityczne i Gospodarcze
 • Zarządzanie Ryzykiem Finansowym na Arenie Międzynarodowej
 • Rynek Walutowy i Wymiany Walutowe
 • Międzynarodowe Rynki Kapitałowe
 • Międzynarodowe Rynki Towarowe i Surowcowe
 • Międzynarodowe Transakcje Handlowe i Finansowanie Eksportu/Importu
 • Międzynarodowe Transakcje Inwestycyjne
 • Finansowanie Projektów Rozwojowych w Kontekście Międzynarodowym
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • Analiza Finansowa i Ocena Ryzyka w Kontekście Międzynarodowym
 • Międzynarodowe Sprawozdawczość Finansowa
 • Systemy Kursowe i Narzędzia Polityki Walutowej
 • Efekty Polityki Monetarnej i Fiskalnej na Kursy Walutowe
 • Debaty na Temat Manipulacji Kursami Walutowymi
 • Strategie Inwestycyjne na Arenie Międzynarodowej
 • Zarządzanie Portfelem Inwestycyjnym w Kontekście Globalnym
 • Analiza Ryzyka i Dywersyfikacja Portfela w Międzynarodowym Otoczeniu
 • Międzynarodowe Przepisy Dotyczące Finansów
 • Etyczne Wyzwania i Odpowiedzialność w Finansach Międzynarodowych
 • Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu

Aplikuj do Uniwersytetu Młodzieżowego!

Rekrutacja na luty 2024 niedługo się rozpocznie!

Przekazujemy uczniom wiedzę i doświadczenia, które pomogą im odnieść sukces w przyszłej karierze, a także zachęcamy do odkrywania dziedzin, które ich pasjonują.

Sposób Nauczania

Na kierunku Finanse Międzynarodowe oferowany jest program, który składa się z wykładów i ćwiczeń, umożliwiający studentom pełne i wszechstronne przyswojenie wiedzy. Wykłady dostarczają podstawowej wiedzy teoretycznej z różnych dziedzin ekonomii, podczas gdy ćwiczenia pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z rozwiązywaniem konkretnych problemów ekonomicznych.

Ten model nauczania ma na celu przede wszystkim rozwinięcie u studentów praktycznych umiejętności myślenia ekonomicznego, kreatywnego rozumowania zagadnień i wykorzystywania różnorodnych narzędzi i konceptów ekonomicznych. Poprzez ćwiczenia, studenci będą mieli okazję doskonalić umiejętność analizy danych, formułowania wniosków i rozwiązywania realnych problemów ekonomicznych. Ponadto, będą mieli szansę nauczyć się sporządzania raportów, analiz ekonomicznych i prognoz, co będzie przydatne w przyszłej karierze zawodowej w dziedzinie ekonomii.

Terminy zajęć

Zajęcia stacjonarne oraz niestacjonarne odbywają się w soboty od godziny 10:00. Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na kontach studenckich w Wirtualnym Dziekanacie.

Metoda Weryfikacji Wiedzy

W Uniwersytecie Młodzieżowym nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych, tak jak to miejsce w szkołach powszechnych. W Uniwersytecie Młodzieżowym wiedza weryfikowana jest na podstawie aktywności podczas zajęć oraz obserwacji i oceny umiejętności praktycznych studenta.

Wyjazdy Studyjne

Studenci kierunku Finanse Międzynarodowe mają unikalną możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych do renomowanych instytucji gospodarczych, takich jak banki, giełdy, przedsiębiorstwa, agencje ratingowe czy instytucje rządowe odpowiedzialne za politykę gospodarczą. Podczas tych wyjazdów studenci mają okazję zobaczyć praktyczne aspekty funkcjonowania światowej gospodarki i poznać blisko zasady działania różnych instytucji finansowych oraz ich wpływ na globalne rynki.

Dzięki udziałowi w takich wyjazdach, studenci mają szansę na bezpośrednie spotkania z przedstawicielami branży finansowej i ekonomicznej. Mogą wysłuchać prelekcji i prezentacji ekspertów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat zarządzania finansami, inwestycji, ryzyka i strategii biznesowych. Ponadto, będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach praktycznych, symulacjach giełdowych czy analizie przypadków biznesowych.

Wykładowcy

Wykładowcami na kierunku Finanse Międzynarodowe są doświadczeni praktycy z zakresu ekonomii i biznesu, takich jak menedżerowie, konsultanci, analitycy finansowi czy przedsiębiorcy. Posiadają oni szerokie doświadczenie w swoich dziedzinach, co pozwala na przekazywanie studentom praktycznej wiedzy i umiejętności. Dzięki ich realnym przypadkom i przykładom, studenci mają możliwość zrozumienia i zastosowania teorii w praktyce biznesowej.

Dodatkowo, na kierunku Finanse Międzynarodowe pracują również wybitni wykładowcy z renomowanych uczelni, posiadający bogatą wiedzę teoretyczną i doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu ekonomii. Ich ekspertyza i pasja do nauki umożliwiają studentom pogłębienie teoretycznych podstaw ekonomii oraz śledzenie najnowszych trendów i odkryć w dziedzinie gospodarki.

Kombinacja praktyków i naukowców jako wykładowców na kierunku Finanse Międzynarodowe daje studentom wyjątkową możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności. Studenci mają szansę nauczyć się jak analizować dane, formułować strategie biznesowe, rozwiązywać problemy ekonomiczne oraz podejmować decyzje na podstawie rzeczywistych przypadków i symulacji.

Grupy Wiekowe

Dany kierunek oferuje trzy grupy wiekowe dla swoich uczestników: 15-16 lat oraz 17-18/19 lat. Dzięki takiej dystrybucji wiekowej, prowadzący zajęcia może dopasować program nauczania do wieku i poziomu edukacyjnego swoich uczniów oraz zapewnić im odpowiednie wsparcie i wyzwania w zależności od ich potrzeb.

Dyplom Ukończenia Studiów

Wszyscy studenci Uniwersytetu Młodzieżowego po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie Certyfikat potwierdzający udział.

Dodatkowo na życzenie studenta Uniwersytet Młodzieżowy może przesłać do dyrekcji szkoły macierzystej której student jest uczniem, list polecający lub informujący o udziale w zajęciach w Uniwersytecie Młodzieżowym przez studenta.